Tiếng Việt | English

18/01/2021 - 11:03

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng

Nửa thế kỷ sau khi ra đời, những lời dặn của Người trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” vẫn vẹn nguyên giá trị đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết