Tiếng Việt | English

Tẩy não “kháng chiến hay nội chiến?”

Một trong nhiều âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch là đẩy mạnh xuyên tạc, tiến tới “tẩy não” thế hệ trẻ ở Việt Nam về sự thật cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.