Tiếng Việt | English

Sợ trách nhiệm thì đừng làm cán bộ!

Chưa bao giờ căn bệnh “sợ trách nhiệm” lại được nhắc đến nhiều như thời gian gần đây.