Tiếng Việt | English

Nâng cao cảnh giác với âm mưu chống phá bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần tích cực vào thành công ngày hội của toàn dân.