Tiếng Việt | English

09/12/2021 - 08:13

“Cần Kiệm Liêm Chính” theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong Di chúc để lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.”

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết