Tiếng Việt | English

16/10/2020 - 15:48

Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Phát triển”, sau hơn 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025. 

BLA

Chia sẻ bài viết