Tiếng Việt | English

Du lịch làng mai – Khi ý Đảng hợp lòng dân

Cập nhật 09-06-2023

Cuối năm 2022, UBND tỉnh thông qua Đề án Phát triển Làng nghề trồng mai xã Tân Tây gắn với phát triển du lịch tỉnh Long An đến năm 2030. Đề án hướng tới nâng cao giá trị sản phẩm làng nghề, tăng thu nhập cho cộng đồng dân cư đồng thời mang lại giá trị tăng cao cho du lịch sinh thái kết hợp nông nghiệp. Ngay khi đề án chính thức được công bố, người dân Tân Tây khấp khởi niềm vui, đồng lòng cùng chính quyền địa phương phát triển du lịch tại làng mai.

Chia sẻ video BAOLONGAN.VN trên Google News