Tiếng Việt | English

Thạnh Phước - Quê hương anh hùng cách mạng

Chiến tranh đã lùi xa, vùng đất anh hùng Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An - nơi diễn ra trận Đá Biên ác liệt năm nào, nay đã khoác lên mình diện mạo của xã nông thôn mới với nhiều thay đổi.