Tiếng Việt | English

Vàm Nhựt Tảo - điểm đến ý nghĩa trong những chuyến đi

Vàm Nhựt Tảo là nơi ghi dấu chiến công hiển hách của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.