Tiếng Việt | English

Phát triển công nghiệp, khơi dậy tiềm năng du lịch

Về huyện Tân Trụ, tỉnh Long An chúng tôi cảm nhận một sức sống mới đang bừng lên trên quê hương cách mạng, nơi ghi dấu chiến công hiển hách của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.