Tiếng Việt | English

Trung tâm Khuyến công nghiệm thu, đưa vào sử dụng máy tiện gỗ cho Tổ hợp tác Mộc Đức Thành

Trung tâm Khuyến công nghiệm thu, đưa vào sử dụng máy tiện gỗ cho Tổ hợp tác Mộc Đức Thành. Đây là một trong những đề án sử dụng nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2021.