Tiếng Việt | English

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất

Một số doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chuyển đổi số, đưa những tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nền tảng số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.