Tiếng Việt | English

Đẩy mạnh các giải pháp ngăn chặn lây nhiễm HIV trong giới trẻ

Trong 5 năm qua, tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS gia tăng trong nhóm thanh niên, đặc biệt là công nhân, lao động tại các khu công nghiệp và học sinh, sinh viên.