Tiếng Việt | English

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới

Thời gian qua, chủ quyền, an ninh biên giới của tỉnh Long An được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới cơ bản ổn định.