Tiếng Việt | English

Kiến Tường phục hồi kinh tế, tạo đà phát triển

Tình hình KT - XH trên địa bàn thị xã từng bước phục hồi và phát triển đúng hướng. Bên cạnh những kết quả trong công tác phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19, lĩnh vực kinh tế có nhiều khởi sắc.