Tiếng Việt | English

Xây dựng thị xã Kiến Tường đạt đô thị loại III

Thị xã Kiến Tường đang phấn đấu để được công nhận đạt chuẩn đô thị loại III trước năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II đến năm 2030...