Tiếng Việt | English

Kiến Tường: Hiệu quả chương trình phối hợp giữa Ban Chỉ huy Quân sự với các tổ chức chính trị - xã hội

Năm 2022, công tác phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An với các tổ chức chính trị - xã hội được triển khai toàn diện, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả.