Tiếng Việt | English

Sinh viên Israel:

Sinh viên Israel cho rằng Việt Nam đã phải đương đầu với rất nhiều khó khăn nhưng đều biết cách vượt qua các khó khăn đó và là một nguồn cảm hứng cho các dân tộc.