Tiếng Việt | English

Để không ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch

Dù đối mặt với nhiều khó khăn về nhân lực và kinh phí nhưng các cấp, các ngành và toàn xã hội luôn quan tâm chăm lo cho người nghèo bằng nhiều hành động, việc làm thiết thực để không ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch Covid-19.