Tiếng Việt | English

'Luồng sinh khí' mới trong xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh

Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới ra đời, tiếp thêm luồng sinh khí mới, động lực mới...