Tiếng Việt | English

Từng bước đưa Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 vào thực tế

Tỉnh Long An chủ động tổ chức các giải pháp để triển khai có hiệu lực, hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn, từng bước đưa Luật vào cuộc sống.