Tiếng Việt | English

Nâng cao chất lượng môi trường

Ngành Tài nguyên và Môi trường không chỉ tổ chức, triển khai các kế hoạch, thực hiện các giải pháp chuyên môn mà còn phối hợp xây dựng nhiều mô hình, tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ môi trường sống trên địa bàn.