Tiếng Việt | English

Quan trắc, kiểm soát chặt chẽ môi trường không khí

Để kiểm soát chặt chẽ, giảm thiểu các nguồn phát sinh khí thải, tác động bất lợi tới sức khỏe con người, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH bền vững, tỉnh quan tâm công tác quan trắc môi trường không khí.