Tiếng Việt | English

99/99 hộ dân đồng thuận bồi thường giải phóng mặt bằng Công viên phường 2, TP.Tân An

Với dự án giải phóng mặt bằng Công viên phường 2 - TP.Tân An, tỉnh Long An (giai đoạn 2), UBND thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, đến nay, 99/99 hộ đồng thuận.