Tiếng Việt | English

Thực hiện đeo khẩu trang bắt buộc trong lúc dạy và học tại trường

Các đơn vị trường học tiếp tục tuyên truyền, triển khai và kiểm tra việc thực hiện nghiêm các yêu cầu “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế .