Tiếng Việt | English

Thư pháp chữ Việt - sân chơi mới của người dân Tân Trụ

Sau hơn 2 tháng học tập, rèn luyện, từ những nét bút đầu tiên với chữ cái a, b, c hay các dấu thanh sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng đến câu đối dài,...