Tiếng Việt | English

Nêu cao trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chính quyền các cấp.