Tiếng Việt | English

Chung sức xây dựng quê hương

Với phương châm “Dễ làm trước, khó làm sau”, “Lấy cái dễ nong cái khó”, ngay sau khi NQ số 22 được ban hành, mỗi xã, thị trấn trên địa bàn huyện chọn một công trình để triển khai, thực hiện.