Tiếng Việt | English

Bình Thạnh góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới

Năm 2022, Đảng ủy, UBND xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chủ quyền, an ninh biên giới.