Tiếng Việt | English

Mộc Hóa tập trung thực hiện thắng lợi vụ lúa Đông Xuân

Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Mộc Hóa đã gieo sạ 21.255ha/20.870ha lúa Đông Xuân 2023-2024.