Tiếng Việt | English

Tập trung phát triển vùng nuôi tôm nước lợ

Năm 2023, mục tiêu sản lượng nuôi trồng thủy sản của tỉnh đạt trên 75.000 tấn, trong đó, sản lượng tôm nước lợ các loại đạt trên 19.590 tấn, tăng gần 3.700 tấn so với năm 2022.