Tiếng Việt | English

Tăng cường chăm sóc lúa, hạn chế sâu năn phát triển

Vụ lúa Đông Xuân 2020-2021 đang bước vào giai đoạn thu hoạch, nông dân phấn khởi vì trúng mùa, được giá.