Tiếng Việt | English

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tập trung nghiên cứu 5 chuyên đề

Ban Bí thư Trung ương Đảng khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội.