Tiếng Việt | English

Đức Huệ tập huấn kỹ năng viết tin, bài và nghiệp vụ truyền thanh cơ sở

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Đức Huệ phối hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Tập huấn kỹ năng viết tin bài và nghiệp vụ truyền thanh cơ sở năm 2023...