Tiếng Việt | English

Các hợp tác xã tăng cường chuyển đổi số

Ứng dụng thương mại điện tử trong quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại được xem là giải pháp tối ưu cho việc tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã