Tiếng Việt | English

Khảo sát mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Châu Thành

Chuyến khảo sát giúp lãnh đạo huyện hiểu rõ về các mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương, từ đó có cơ sở phát triển, nhân rộng nếu mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao trong thời gian tới.