Tiếng Việt | English

Tuổi trẻ Tân Thạnh - Nòng cốt trong chuyển đổi số

Tuổi trẻ huyện Tân Thạnh phát huy vai trò xung kích làm chủ công nghệ, kỹ thuật thông qua các hoạt động liên quan đến CĐS, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Đoàn.