Tiếng Việt | English

30/09/2022 - 10:10

Phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022

Chủ tịch UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 7033/QĐ-UBND, ngày 02/8/2022 về phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

Quyết định này yêu cầu việc xác minh tài sản, thu nhập thực hiện theo đúng thủ tục, trình tự quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐCP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị bảo đảm kịp thời, công khai, khách quan, trung thực. Nội dung xác minh gồm: Xác minh về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng nội dung bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; xác minh thực tế tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm (nếu có).

Mục đích nhằm xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (gọi tắt là người có nghĩa vụ kê khai) nhằm đánh giá tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng nội dung kê khai tài sản, thu nhập, tính trung thực trong việc giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm; đồng thời, góp phần ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có) đối với người có nghĩa vụ kê khai. Thông qua công tác xác minh tài sản, thu nhập nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.

Cơ quan, đơn vị được xác minh: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng. Số lượng người được lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên bảo đảm tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng thuộc thẩm quyền xác minh của Thanh tra tỉnh. Người có nghĩa vụ kê khai được xác minh là đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm, trừ các trường hợp sau: Người đang bị điều tra, truy tố, xét xử; đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022, quyết định thành lập tổ xác minh; tổ chức triển khai, thực hiện đúng tiến độ, đạt hiệu quả những nhiệm vụ theo nội dung kế hoạch đã được phê duyệt, bảo đảm theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30- 10-2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị./.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết