Tiếng Việt | English

  • Thông tin cải chính

    Thông tin cải chính

    Báo Long An xin cải chính và gỡ thông tin về Công ty TNHH thiết bị đông lạnh KUEN LING VN đã đăng tải theo Công văn số1408/STTTT-BCTT ngày 20/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông.