Tiếng Việt | English

Đào tạo nhận thức về công cụ cải tiến năng suất chất lượng

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (thuộc Tổng cục TC-ĐL-CL) tổ chức khóa đào tạo nhận thức về công cụ cải tiến năng suất chất lượng.