Tiếng Việt | English

07/12/2023 - 08:42

Phòng, chống 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong lực lượng vũ trang tỉnh

Ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là yêu cầu cấp thiết, một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh Long An trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh toàn diện.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 1 giải lao sau giờ huấn luyện chiến đấu trên địa bàn sông nước Ảnh minh họa: Kiều Oanh

Chiến sĩ Tiểu đoàn 1 giải lao sau giờ huấn luyện chiến đấu trên địa bàn sông nước Ảnh minh họa: Kiều Oanh

Đa số cán bộ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng

Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 về thực hiện nội dung đột phá “Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, trọng tâm là xây dựng chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Cấp ủy các cấp từ Đảng ủy Quân sự tỉnh đến cơ sở đều có nhiều chủ trương, giải pháp phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ và đạt những kết quả quan trọng. Đa số cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm, 100% cấp ủy cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ dưới 0,3%.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân sự tỉnh được tăng cường, chú trọng kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tỉnh ủy. Đảng bộ Quân sự tỉnh chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm để kiểm tra phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không để bị động, bất ngờ; kịp thời giải quyết hiệu quả những vấn đề nảy sinh, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, tư cách quân nhân, góp phần giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống quân đội. Cơ quan thường trực, nhóm chuyên gia, bộ phận chuyên môn và lực lượng 47 được trang bị đầy đủ thiết bị công nghệ phục vụ nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình

Để phòng, chống hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ LLVT tỉnh, thời gian tới, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc của mọi tổ chức, mọi lực lượng. Trong đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung các giải pháp:

Một là, tiếp tục quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Theo đó, cần tập trung giáo dục, quán triệt, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp, đội ngũ chính ủy, chính trị viên trong LLVT tỉnh nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên với nhiệm vụ ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hai là, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua tự phê bình và phê bình nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Định kỳ phải tổ chức tự phê bình và phê bình để quần chúng góp ý kiến đối với tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên phải thật sự cầu thị, tôn trọng quần chúng. Những ý kiến phê bình đúng đắn của cấp dưới, chiến sĩ, cán bộ, đảng viên cần tiếp thu nghiêm túc.

Ba là, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, sự chỉ đạo của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị, tiếp tục khơi dậy, lan tỏa giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Bốn là, đẩy mạnh đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Năm là, quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, mỗi cán bộ phải luôn chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, tận tâm, tận lực./.

Đại tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chia sẻ bài viết