Tiếng Việt | English

22/12/2017 - 18:04

Tọa đàm “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Ban Thường vụ Đoàn Công an tỉnh Long An tổ chức tọa đàm Thanh niên Công an tỉnh xây dựng phong cách người Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ gắn với việc thực hiện tiêu chí “cần, kiệm, liêm, chính” được xác định trong nội dung phong trào thi đua “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.

Đại tá Lê Minh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm

Theo kế hoạch, Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn tổ chức cho từng đoàn viên, thanh niên phân tích, làm rõ các nội dung: Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ được nêu trong cuộc vận động xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; làm rõ các tiêu chí “cần, kiệm, liêm, chính” trong Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Đồng thời, liên hệ bản thân trong việc thực hiện các nội dung cần, kiệm, liêm, chính trong quá trình công tác, sinh hoạt gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/BCT của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ.

Sau khi tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tại các đơn vị nghiên cứu và xây dựng thành bài tham luận hoàn chỉnh, Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn tổ chức cho tất cả đoàn viên, thanh niên tọa đàm tại đơn vị mình. Mỗi đơn vị chọn 1 bài tham luận đạt chất lượng nhất gửi về Ban thường vụ Đoàn Công an tỉnh tổ chức tọa đàm cấp tỉnh./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết