Tiếng Việt | English

29/03/2023 - 10:01

Những điểm mới trong Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 06/7/2022, Bộ Chính trị (khóa XIII) đã ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) vi phạm, thay thế cho Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xử lý kỷ luật TCĐ vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xử lý kỷ luật ĐV vi phạm.

Quy định số 69-QĐ/TW gồm 4 chương, 58 điều. Đây là quy định cụ thể, chi tiết và hoàn thiện nhất về kỷ luật Đảng từ trước đến nay; nội dung quy định được hệ thống khá toàn diện, đầy đủ và bao quát các phương diện, khía cạnh trong đời sống xã hội. Các vi phạm của TCĐ, ĐV được đặt trong một quy định thống nhất, đồng bộ để xác định cụ thể các hành vi và chế tài xử lý làm căn cứ để xem xét, kỷ luật.

Các điểm mới trong Quy định này tập trung ở 3 nội dung chính, đó là: Quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; tăng nặng hoặc giảm nhẹ các chế tài đối với hành vi vi phạm được quy định trước đây; xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của hành vi làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp với thực tiễn và đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước với mục đích để TCĐ, ĐV không vi phạm và không dám vi phạm kỷ luật của Đảng. Cụ thể: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; bảo đảm đồng bộ, nhất quán với quy định mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước; chống lợi ích nhóm trong xây dựng cơ chế, chính sách; kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; tăng cường việc tự kiểm tra, giám sát, không bao che cho sai phạm của ĐV; khuyến khích tố giác hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Trong đó, nội dung về kỷ luật ĐV vi phạm gồm 32/58 điều, từ Điều 25 đến Điều 56, đây là chương mà kết cấu có thêm nhiều điều mới, bổ sung hành vi mới và sửa đổi nhiều nhất. Việc bổ sung hoặc quy định mới các vi phạm cùng hình thức kỷ luật đối với ĐV được cập nhật, bổ sung trên cơ sở tổng kết thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời, thống nhất với các quy định mới của Đảng, đồng bộ với các quy định của pháp luật hiện hành. Ngoài việc mang tính răn đe, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các vi phạm của cán bộ, đảng viên, nội dung còn đề cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương, tự rèn luyện của bản thân ĐV cùng với trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, vận động gia đình, người thân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên tinh thần thượng tôn pháp luật và giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII), các TCĐ, ĐV, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị tỉnh cần quan tâm nghiên cứu kỹ, phổ biến, triển khai, quán triệt Quy định này và Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW, ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Qua đó, góp phần tăng cường, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các TCĐ và ĐV trong thời gian tới./.

MINH ĐẠO (UBKT Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh)

Chia sẻ bài viết