Tiếng Việt | English

30/10/2015 - 08:53

Phát huy bản sắc văn hóa vốn có của dân tộc

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã khẳng định: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển KT-XH”. Từ quan điểm đó, những năm qua, tỉnh ta luôn quan tâm đến các hoạt động văn hóa và có giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả đáng trân trọng từ tỉnh đến cơ sở, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị và đời sống xã hội trên từng địa bàn dân cư, trở thành phong trào quần chúng rộng rãi, được sự đồng tình hưởng ứng, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy sự phát triển KT-XH tỉnh nhà. Việc triển khai thực hiện phong trào đến từng hộ dân ở các địa phương cũng góp phần to lớn trong việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Tuy nhiên, theo tôi, việc xây dựng gia đình văn hóa tại khu dân cư đôi chỗ vẫn còn mang tính hình thức, chưa bảo đảm chất lượng; kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn còn hạn chế, nhất là vùng sâu, vùng xa, đời sống người dân tuy được cải thiện nhưng thiếu tính bền vững,... Vì vậy, thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cũng như UBMTTQ Việt Nam, đoàn thể các cấp cần nỗ lực hơn nữa trong việc chỉ đạo, hướng dẫn triển khai hiệu quả các tiêu chí xây dựng khu dân cư văn hóa gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đạt kết quả ngày càng cao, thực chất, mang lại cuộc sống ổn định về kinh tế cho người dân, đồng thời có đời sống tinh thần phong phú, phát huy bản sắc văn hóa vốn có của dân tộc./.

Tạ Hiển

Chia sẻ bài viết