Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Rèn luyện bản lĩnh, xây dựng niềm tin, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu

 Vững chắc tay súng giữ bình yên quê hương

 Xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao bản chất cách mạng, niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy trí tuệ, chủ động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, cốt lõi của LLVT tỉnh.

Đó cũng là trách nhiệm, nghĩa vụ mà cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác "Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Trong hoạt động hằng ngày của LLVT tỉnh, nội dung công tác chính trị, tư tưởng luôn được các cơ quan, đơn vị đề cao và tập trung thực hiện; triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết các cấp, đồng thời đẩy mạnh giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng kịp thời cho bộ đội.

Qua đó, nâng cao nhận thức của CBCS về nhiệm vụ của người quân nhân cách mạng, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với mỗi cá nhân và tổ chức trong quân đội. CBCS an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ, vững vàng trước tác động của mặt trái thời kỳ hội nhập, chủ động khắc phục vượt qua mọi khó khăn, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ CBCS, tuyệt đối trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Chú trọng trang bị cho CBCS những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị, quân sự, đường lối chiến tranh và nghệ thuật quân sự của Đảng, cũng như kiến thức khoa học, kỹ thuật quân sự.

Trên cơ sở nền tảng giáo dục chính trị xây dựng LLVT vững về chính trị, mạnh về quân sự, thì đoàn kết nội bộ là yếu tố tạo thành sức mạnh và là nguồn gốc mọi chiến thắng, là bản chất của quân đội cách mạng. Tình đoàn kết đó được xây dựng trên cơ sở thống nhất về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, thống nhất về ý chí hành động, trên cơ sở quán triệt và thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ làm nền tảng phát huy trí tuệ, ý thức kỷ luật nghiêm minh của mỗi CBCS. Song song đó, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp và từng bước nâng cao chất lượng trong huấn luyện.

Vận dụng, phát triển sáng tạo vào trong điều kiện mới những kinh nghiệm đã được tổng kết để huấn luyện bộ đội nắm vững về kỹ thuật, chiến thuật, tác chiến giỏi bằng vũ khí có trong biên chế và cả khi được tăng cường vũ khí trang bị, tác chiến hiệp đồng quân binh chủng. Tăng cường huấn luyện dã ngoại, diễn tập, huấn luyện đêm, huấn luyện ngụy trang, nghi binh, nâng cao khả năng cơ động, chiến đấu liên tục dài ngày, rèn luyện bộ đội khả năng chịu đựng gian khổ và mức độ ác liệt của chiến tranh, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện mới.

Năm 2015 cũng là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, dân tộc, vì vậy, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh không ngừng đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, tiếp tục nghiên cứu, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, LLVT Long An tiếp tục quán triệt quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thường xuyên nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu để LLVT thực sự là lực lượng chính trị, chiến đấu trung thành, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích