Tiếng Việt | English

17/03/2023 - 08:57

Thi đua toàn diện, tạo động lực xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

Các cơ quan, đơn vị khối trưởng các khối thi đua ký kết giao ước thi đua huấn luyện và thi đua cao điểm lập thành tích kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Năm 2022, Long An hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP), củng cố vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ từ phong trào thi đua, tạo sức mạnh tổng hợp trên các lĩnh vực. Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức quán triệt, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về công tác thi đua và triển khai kịp thời hoạt động thi đua tại các cơ quan, đơn vị; đồng thời, coi trọng yếu tố cốt lõi của thi đua là tạo động lực thúc đẩy chất lượng hoạt động của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Trong đó, phát huy sức mạnh tập thể, lan tỏa tinh thần, khí thế thi đua sâu, rộng hướng tới mục tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2023.

Phát huy thành tích đã đạt, LLVT tỉnh hướng mục tiêu thi đua toàn diện, thực chất, có chiều sâu, sức lan tỏa rộng, tạo động lực vững chắc xây dựng LLVT tỉnh VMTD. Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh quán triệt, chỉ đạo, triển khai, thực hiện đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách để phát động thi đua với hình thức phong phú; đồng thời, triển khai, thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. LLVT tỉnh đẩy mạnh công tác thi đua trong huấn luyện năm 2023, phát động thi đua huấn luyện và thi đua cao điểm lập thành tích kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh chú trọng chỉ đạo nhân rộng điển hình tiên tiến, khích lệ các tập thể, cá nhân nỗ lực thi đua hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trong mọi tình huống, gắn thi đua với khen thưởng, đổi mới công tác khen thưởng bảo đảm dân chủ, chính xác, kịp thời, công khai, đúng đối tượng. Phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, cán bộ chủ trì các cấp đoàn kết, thống nhất, gương mẫu trong lời nói, hành động. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các mô hình: Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới; Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt; Đơn vị 3 nhất; 5 chủ động trong công tác tư tưởng;... Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong đơn vị. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Nắm, quản lý và thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, 100% cơ quan, đơn vị, địa phương an toàn tuyệt đối về chính trị.

Hoạt động phối hợp giữa LLVT tỉnh với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được duy trì tốt, nhất là xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thân thiện với các chức sắc, chức việc, đồng bào dân tộc, tôn giáo,... Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác tôn giáo trong tình hình mới cũng như góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều nhân tố mất ổn định. Phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) phải đạt yêu cầu thực chất, tiến bộ vững chắc, thiết thực, có chiều sâu, phát triển rộng khắp. Để tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào TĐQT trong LLVT tỉnh thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chủ trì đối với công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn của cơ quan chính trị. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua theo hướng dẫn của cơ quan chính trị. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua theo hướng thực chất, hiệu quả, nhất là việc hướng thi đua vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thứ hai, tập trung đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tiến hành công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm, giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, tạo sự chuyển biến tiến bộ, toàn diện vững chắc mọi mặt công tác, nhất là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật trong LLVT tỉnh. Chủ động phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến; kiên quyết khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra. Tăng cường tuyên truyền, cổ động phong trào TĐQT, người tốt, việc tốt.

Thứ ba, gắn thi đua với khen thưởng, đổi mới công tác khen thưởng bảo đảm dân chủ, chính xác, kịp thời, công khai, đúng đối tượng; phát huy vai trò của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp đoàn kết, thống nhất, gương mẫu trong lời nói, hành động; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách để phát động thi đua với hình thức phong phú; đồng thời, triển khai hiệu quả, thiết thực.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” và hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Phong trào TĐQT của LLVT tỉnh luôn là động lực, tạo sức mạnh nội sinh thúc đẩy LLVT tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Góp phần xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính và đời sống vât chất, tinh thần cho bộ đội; đồng thời, trực tiếp góp phần quan trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị VMTD, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, làm cơ sở để xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao./.

Đại tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chia sẻ bài viết