Tiếng Việt | English

24/01/2023 - 14:40

Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc làm nền tảng phát triển kinh tế - xã hội

Đứng chân trên địa bàn có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng - an ninh (QPAN) trong thế trận phòng thủ Quân khu, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Long An không ngừng phát huy vai trò tham mưu, thực hiện nền quốc phòng toàn dân (QPTD), xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh ngày càng vững chắc.

Thực hành thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022

Thời gian qua, tỉnh tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là các giải pháp về quân sự - quốc phòng (QSQP). Trong đó, chú trọng xây dựng KVPT vững chắc, làm tiền đề để phát triển KT-XH bền vững. Các tiềm lực trong KVPT: Tiềm lực chính trị, tinh thần từng bước được tăng cường, hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh; thế trận QPTD, thế trận an ninh nhân dân, đặc biệt là “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố vững chắc.

Công tác lập quy hoạch, xây dựng các khu, cụm công nghiệp đều được rà soát, thẩm định chặt chẽ, chú trọng những vấn đề liên quan đến QPAN và KVPT. Quá trình quy hoạch, xây dựng các công trình có tính “lưỡng dụng” như hệ thống giao thông, tuyến dân cư vượt lũ, bệnh xá quân dân y, dự án trồng rừng,... được đặc biệt quan tâm, vừa phục vụ dân sinh, vừa bảo đảm QPAN.

LLVT tỉnh không ngừng được xây dựng, củng cố theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; trình độ sẵn sàng chiến đấu được nâng lên. Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành nhiều giải pháp sáng tạo, có trọng tậm, trọng điểm, sát thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” góp phần nâng cao sức chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Điểm nổi bật là tỉnh tập trung xây dựng lực lượng thường trực đủ mạnh, ưu tiên bảo đảm quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trên tuyến biên giới, A2; phòng, chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Lực lượng dân quân, tự vệ được tổ chức theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, đạt 1,42% so với dân số; chú trọng̣ xây dựng lực lượng dân quân ở 26 xã biên giới, ven cửa sông ra biển. Lực lượng dự bị động viên xây dựng đủ đầu mối đơn vị, sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên đạt trên 99%. Hàng năm, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng ngày càng được nâng lên.

Song song đó, tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập KVPT năm 2022. Đây là 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QPTD thực tế có giá trị cao. Cán bộ các cấp, các ngành từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố, từng bước đưa những nội dung về lý luận và thực tiễn có giá trị trong cuộc diễn tập vào công tác lãnh, chỉ đạo trong xây dựng và hoạt động KVPT của địa phương.

Trong năm qua, tỉnh tăng cường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, phòng thủ vững chắc biên giới quốc gia, góp phần phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân, gắn với củng cố, tăng cường QPAN, đối ngoại ở khu vực biên giới. LLVT tỉnh còn thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, phát triển với chính quyền và nhân dân Campuchia.

Nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố QPAN nói chung, xây dựng KVPT của tỉnh nói riêng, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, để tiếp tục lãnh, chỉ đạo gắn phát triển KT-XH với củng cố, tăng cường QPAN; xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, cần tập trung vào một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm túc, nhất quán đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị, đề án của trên về nhiệm vụ QPAN, xây dựng và hoạt động KVPT. Trọng tâm là quán triệt Kết luận số 64-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới; Kết luận số 57-KL/TW, ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kết hợp QPAN với kinh tế, kinh tế với QPAN;... tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ chủ chốt và toàn dân trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng KVPT, góp phần tăng cường tiềm lực QPAN.

Hai là, LLVT tỉnh phát huy cao nhất vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền cấp mình lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và quản lý nhà nước về quốc phòng. Đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ, tạo chuyển biến vững chắc công tác phối hợp giữa 3 lực lượng quân sự - công an - biên phòng trong xây dựng KVPT, bảo vệ an ninh quốc gia và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ba là, tập trung xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua bằng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Tăng cường đoàn kết, gắn bó với nhân dân, tích cực tham gia phát triển KT-XH, xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới,...

Bốn là, tiếp tục rà soát, củng cố các chỉ tiêu xây dựng điểm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vững mạnh toàn diện về công tác QPQS địa phương; triển khai, thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện được nâng lên một tầm cao mới. Đồng thời, tỉnh duy trì và thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự theo phương châm “tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả”, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị với chính quyền và nhân dân nước bạn Campuchia trong tình hình mới./.

Đại tá Trần Văn Trai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

Chia sẻ bài viết