Tiếng Việt | English

30/10/2020 - 11:21

Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai

Long An tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án Bảo vệ môi trường (BVMT) lưu vực hệ thống sông Đồng Nai, qua đó góp phần BVMT trên địa bàn cũng như trong khu vực.

Long An tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai (Ảnh: Các đơn vị phải bảo đảm xây dựng hệ thống xử lý nước thải trước khi dự án đi vào hoạt động)

Long An tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai (Ảnh: Các đơn vị phải bảo đảm xây dựng hệ thống xử lý nước thải trước khi dự án đi vào hoạt động)

Những kết quả bước đầu

Theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) - Nguyễn Tân Thuấn, sông Vàm Cỏ Đông (tỉnh Long An) thuộc lưu vực hệ thống sông Đồng Nai. Trong Kế hoạch BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai giai đoạn 2018-2020, tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả một số nội dung trọng tâm.

Tỉnh thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy định về BVMT trong chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án. Lấy phòng ngừa ô nhiễm làm nguyên tắc ưu tiên hàng đầu trong kêu gọi và lựa chọn đầu tư, ưu tiên thu hút đầu tư các dự án sử dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường. Triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 104/KH-UBND, ngày 16-5-2019 của UBND tỉnh về quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh từ năm 2019-2025. Thực hiện thí điểm phân loại rác tại nguồn tại TP.Tân An. Điều tra, thống kê toàn bộ nguồn thải trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ trang thiết bị thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại các điểm thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Bổ sung, cập nhật dữ liệu tài nguyên nước, khoáng sản và môi trường vào hệ thống cơ sở dữ liệu TN&MT. Vận hành, bảo trì hệ thống quan trắc môi trường tự động; hệ thống giám sát các trạm xử lý nước thải tập trung của các khu, cụm công nghiệp và các nguồn thải lớn trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về BVMT đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu, cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; kiểm soát, ngăn chặn tình trạng phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, thực hiện công khai thông tin về cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tiến độ xử lý.

Tỉnh đôn đốc các cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục và truyền số liệu trực tiếp về Sở TN&MT để theo dõi, quản lý. Thực hiện Chương trình quan trắc chất lượng môi trường nước lưu vực sông Đồng Nai theo định kỳ và báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm 2016-2020; tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện công trình BVMT các dự án đã được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động, tuyên truyền công tác BVMT thông qua lễ phát động Tuần lễ Quốc gia nước sạch - vệ sinh môi trường, Ngày Môi trường thế giới…; tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác BVMT lưu vực sông;...

Qua đó, tỉnh bước đầu đạt một số kết quả theo kế hoạch BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai. Hệ thống chính sách, thể chế từng bước được xây dựng và hoàn thiện, phục vụ ngày càng hiệu quả cho công tác BVMT. Tổ chức bộ máy, năng lực quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về BVMT từng bước được củng cố và tăng cường. Người dân đã có ý thức hơn trong việc BVMT, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động, phong trào BVMT do tỉnh phát động. Doanh nghiệp bước đầu đã áp dụng các công nghệ sản xuất sạch hơn, theo hướng hiện đại, tiết kiệm nguyên, nhiên liệu, tái sử dụng các chất thải sau khi xử lý để giảm thiểu các tác động đến môi trường.

Công tác phòng ngừa, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường đã được các cấp, ngành quan tâm, chú trọng hơn. Chất lượng môi trường sống ở các khu đô thị, khu vực nông thôn được cải thiện đáng kể. Mức độ suy thoái môi trường đã từng bước được hạn chế, công tác bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học đã đạt những tiến bộ rõ rệt. Công tác xã hội hóa về BVMT được đẩy mạnh, có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, nhiều mô hình tự quản về BVMT được thành lập và nhân rộng trong cộng đồng dân cư.

Lắp đặt trạm quan trắc và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, quản lý, góp phần bảo vệ môi  trường

Lắp đặt trạm quan trắc và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, quản lý, góp phần bảo vệ môi  trường

Tăng cường bảo vệ môi trường

Phó Giám đốc Sở TN&MT - Nguyễn Tân Thuấn thông tin: Tỉnh tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai với các giải pháp cụ thể. Trong đó, tỉnh thực hiện nghiêm, chặt chẽ các quy định về BVMT trong chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án; thẩm định đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản. Lấy phòng ngừa ô nhiễm làm nguyên tắc ưu tiên hàng đầu trong kêu gọi và lựa chọn đầu tư, ưu tiên thu hút đầu tư các dự án sử dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường.

Hướng dẫn, yêu cầu các chủ đầu tư phải xây dựng hoàn thiện các công trình xử lý chất thải (nhất là hệ thống xử lý nước thải) mới được phép đưa dự án đi vào hoạt động. Đôn đốc, yêu cầu các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc đối tượng phải lắp đặt trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục theo quy định để kiểm soát việc xả thải.

Tăng cường phối hợp, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động BVMT của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất là các đơn vị có lưu lượng nước thải, khí thải phát sinh lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm cao. Hướng dẫn, khuyến khích các cơ sở sản xuất áp dụng công nghệ hiện đại, sử dụng tiết kiệm nguồn nước, tái sử dụng các chất thải sau xử lý để hạn chế thải chất thải ra môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh; kiểm soát, ngăn chặn tình trạng phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, thực hiện công khai thông tin về cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tiến độ xử lý.

Hạn chế các nguồn ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thải ra lưu vực hệ thống sông; thực hiện các công trình cải tạo, khai thông dòng chảy, nạo vét kênh, mương, suối đã bị ô nhiễm. Tăng cường hoạt động quan trắc, dự báo diễn biến môi trường; xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường hệ thống quản lý dữ liệu quan trắc môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước về môi trường, xác định kịp thời các vấn đề môi trường cấp bách của tỉnh.

Tập trung triển khai các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy hoạch đã được phê duyệt; khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các bãi rác của các huyện, thị xã và thành phố. Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn. Khuyến khích hoạt động tái chế, tái sử dụng chất thải, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác BVMT; xây dựng và nhân rộng các mô hình về sản xuất sản phẩm sạch; hạn chế phát triển mới và có lộ trình giảm dần các hoạt động kinh tế tiêu tốn nhiều năng lượng, tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.

Tiếp tục triển khai các lớp tập huấn về văn bản hướng dẫn thi hành Luật BVMT cho các cán bộ quản lý môi trường cấp huyện, thị xã; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, thân thiện với môi trường, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về BVMT.

Bên cạnh đó, tỉnh đề xuất một số nhiệm vụ ưu tiên cũng như giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Đề án BVMT tổng thể lưu vực hệ thống sông Đồng Nai. Cụ thể, tập trung triển khai các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy hoạch đã được phê duyệt; khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các bãi rác của các huyện, thị xã. Tăng cường thanh, kiểm tra các quy định của pháp luật về BVMT; kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của các dự án đầu tư, đặc biệt đối với các dự án có lưu lượng nước thải lớn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, các khu, cụm công nghiệp; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; phát hiện sớm và kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp có hành vi gây ô nhiễm môi trường. Tiếp tục tiến hành kiểm tra, rà soát và ban hành danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh; thực hiện công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân cùng giám sát, theo dõi. Tăng cường kiểm tra rà soát, yêu cầu các khu công nghiệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục và truyền số liệu trực tiếp về Sở TN&MT để theo dõi, quản lý. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, thân thiện với môi trường, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về BVMT; khuyến khích người dân tham gia hoạt động phân loại rác tại nguồn, tái chế, tái sử dụng chất thải, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên./.

Lực Nguyễn

Chia sẻ bài viết