Tiếng Việt | English

02/07/2015 - 09:37

Để giảm nghèo bền vững

Trong những năm qua, thực hiện mục tiêu giảm nghèo luôn là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Bằng các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ người nghèo như: Chương trình 135, chương trình xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà tạm cho người nghèo,... đời sống người nghèo được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần. Toàn tỉnh hiện có 11.501 hộ nghèo và 11.107 hộ cận nghèo.

Tuy nhiên, theo kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian qua, ở nhiều địa phương, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, nhất là ở các tỉnh miền núi. Điều đó cho thấy, kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững, đời sống người nghèo vẫn còn nhiều khó khăn,... Có nhiều nguyên nhân, trong đó có việc tổ chức thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở một số nơi chưa sâu sát và một bộ phận người nghèo còn tâm lý ỷ lại, chưa tích cực vươn lên thoát nghèo,...

Vì vậy, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 80/NQ-CP, ngày 19-5-2011, về định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020, trong đó đã đưa ra những mục tiêu cụ thể như: Thu nhập bình quân đầu người của các hộ nghèo tăng lên 3,5 lần; tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 2%/năm; riêng các huyện, xã nghèo giảm 4%/năm,... Đây là một chủ trương rất đúng và sát với thực tế. Do đó, đòi hỏi phải có sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ngành chức năng, nhất là sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở, nơi thụ hưởng chính sách. Mặt khác, bản thân người nghèo, hộ nghèo cũng cần tích cực tham gia, coi đây là cơ hội thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần vào quá trình phát triển chung của đất nước./.

Võ Thanh Nghị

Chia sẻ bài viết