Tiếng Việt | English

07/08/2015 - 08:31

HĐND tỉnh lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Thực hiện Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13, ngày 13-7-2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định 1076/QĐ-TTg, ngày 14-7-2015 của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch số 346/KH-HĐND về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh.

Theo nội dung của Kế hoạch số 346/KH-HĐND, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia xây dựng dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trong thời gian từ 15-7-2015 đến 14-9-2015 với nhiều hình thức khác nhau như: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản; thông qua cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử,...

Kế hoạch cũng xác định việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân được thực hiện đối với toàn bộ nội dung của dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), đồng thời tập trung vào các vấn đề trọng tâm đã được xác định theo phụ lục I kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ như: Vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân và loại tội pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự; về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên và các biện pháp thay thế xử lý hình sự áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội; việc bỏ hình phạt tử hình ở một số tội; quy định không áp dụng hình phạt tử hình, không thi hành án tử hình trong một số trường hợp; quy định không giảm án đối với người bị kết án tử hình nhưng được ân giảm xuống tù chung thân; về việc thay thế tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng những tội danh cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế,.../.

Văn phòng Sở Tư pháp

Chia sẻ bài viết