Tiếng Việt | English

26/12/2015 - 11:36

Kiểm điểm, đánh giá phải thực chất, thuyết phục

Vào dịp cuối năm, các tổ chức Đảng tiến hành kiểm điểm hoạt động của cấp ủy và từng đảng viên qua 1 năm công tác. Để đánh giá đúng kết quả lãnh đạo của cấp ủy và từng đảng viên; hàng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ cấp trên thường ban hành các văn bản, hướng dẫn tổ chức thực hiện. Tập thể cấp ủy, cá nhân cấp ủy, cá nhân đảng viên theo hướng dẫn đó mà kiểm điểm.

Bên cạnh những cá nhân kiểm điểm đi vào thực chất, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều; cũng có những bản kiểm điểm sáo rỗng, cố hết sức để mọi người thấy được mình có rất nhiều ưu điểm, mình có rất nhiều thành tích, dù những ưu điểm đó, những thành tích đó không thực chất, không thuyết phục mọi người.

Theo hướng dẫn, báo cáo kiểm điểm của tập thể phải gửi trước cho các thành viên dự kiểm điểm nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến tham gia, đóng góp. Thế nhưng, có nơi, do cấp ủy chi bộ chưa chuẩn bị chu đáo, bố trí thời gian tiến hành kiểm điểm quá ít nên mọi việc không tiến hành đúng hướng dẫn nên đảng viên trong chi bộ, đảng bộ chưa nghiên cứu kỹ để có những ý kiến góp ý xác thực cho từng bản kiểm điểm.

Một thực tế nữa là, rất nhiều đảng viên ngại đấu tranh, phê bình, ngại va chạm nên việc thẳng thắn góp ý, chỉ ra khuyết điểm cho cấp ủy và mỗi đảng viên rất hạn chế. Từ đó, việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên không đạt kết quả như mong muốn.

Để việc kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên thực chất với mục đích nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý thì phải tổ chức kiểm điểm, đánh giá một cách nghiêm túc, khách quan.

Người kiểm điểm phải thẳng thắn nhìn nhận bản thân, thực hiện tốt công tác tự phê bình; các đảng viên dự họp phải mạnh dạn, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm của đồng chí, đồng đội để đồng chí, đồng đội thấy rõ những ưu, khuyết điểm nhằm có giải pháp rèn luyện mình trong thời gian tới.

Muốn vậy, người đứng đầu tổ chức Đảng phải chỉ đạo kiểm điểm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, phát huy tính tự giác, trung thực, khách quan, tránh hình thức; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, đồng thời lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể và đánh giá cán bộ, đảng viên.

Qua kiểm điểm mỗi năm, phát huy ưu điểm và nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm; các tổ chức Đảng, mỗi cán bộ đảng viên sẽ đề ra giải pháp khắc phục khuyết điểm, yếu kém nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Tạ Hiển

Chia sẻ bài viết