Tiếng Việt | English

29/10/2015 - 15:36

Long An

Châu Thành xử lý kỷ luật 10 đảng viên

Trong 9 tháng năm 2015, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Châu Thành đã kiểm tra, phát hiện và kỷ luật 10 đảng viên vi phạm về nguyên tắc sinh hoạt Đảng.

UBKT Huyện ủy tổ chức kiểm tra 7 tổ chức Đảng và 3 đảng viên (ĐV) có dấu hiệu vi phạm về nguyên tắc sinh hoạt Đảng, việc thực hiện quy chế làm việc, đạo đức, lối sống, tài chính; tổ chức giám sát chuyên đề 4 tổ chức Đảng và 5 ĐV về việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động bộ phận một cửa, công tác chứng thực hồ sơ hành chính và việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sinh hoạt Đảng theo Hướng dẫn số 11-HD/BTCTU; giám sát thường xuyên 2 tổ chức Đảng và 2 ĐV trong việc xây dựng phương án nhân sự UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Qua kiểm tra, UBKT Huyện ủy xử lý kỷ luật 10 ĐV (trong đó, khiển trách 5, cảnh cáo 4, khai trừ 1).

Quí IV-2015, UBKT Huyện ủy tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Kiểm tra tài chính của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp; giám sát thường xuyên 3 tổ chức Đảng và 4 ĐV;  việc ban hành quy chế làm việc và chương trình công tác kiểm tra, giám sát trong toàn khóa, nhiệm kỳ 2015-2020./.

UBKT Huyện ủy Châu Thành


 

Chia sẻ bài viết