Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 10:35

Nâng chất nguồn nhân lực để phục vụ cho sự phát triển

Từ lâu, Đảng ta đã khẳng định: “Lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững”. Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện các chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng, tạo chuyển biến rõ nét về chất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV).

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, chất lượng nguồn nhân lực còn bộc lộ nhiều hạn chế: Đội ngũ này vẫn chưa đáp ứng so với yêu cầu phát triển, trí thức có trình độ cao (thạc sĩ, tiến sĩ) chiếm tỷ lệ thấp, cơ cấu chưa cân đối giữa các ngành, nghề, độ tuổi; đào tạo đội ngũ chuyên gia phục vụ cho ngành khoa học-kỹ thuật (nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng) còn ít. Vì vậy, nâng chất nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay trở thành một vấn đề cấp bách, nhất là yêu cầu cho sự phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới. Với mục tiêu nhằm chuẩn hóa đội ngũ CBĐV trong nhiệm kỳ mới, các cấp ủy đảng cần cơ cấu lại lĩnh vực đào tạo cho phù hợp đặc điểm và điều kiện của địa phương gắn với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhưng phải thống nhất với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của vùng, của ngành, lĩnh vực đã được xác định và thực hiện tốt các chế độ, chính sách phù hợp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, cần chú trọng hơn nữa việc xây dựng đội ngũ CBĐV bảo đảm chất lượng, có cơ cấu hợp lý, đủ khả năng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nghị quyết đại hội, giải quyết kịp thời các vấn đề quan trọng ở địa phương. Ngoài ra, CBĐV không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và sức chiến đấu; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng và giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Có như vậy, mới tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của mỗi địa phương, phục vụ cho sự phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới./.

Nhất Khang

Chia sẻ bài viết