Tiếng Việt | English

09/11/2020 - 08:55

Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11: Góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống

Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2012 quy định: “Ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật (PL) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt Ngày PL Việt Nam). Theo đó, 8 năm qua, Ngày PL Việt Nam được duy trì tổ chức sâu, rộng nhằm tôn vinh Hiến pháp, PL, giáo dục ý thức thượng tôn PL cho mọi người trong xã hội.

Một buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật Việt Nam ở cơ sở

Thông tin từ Sở Tư pháp, nội dung tổ chức Ngày PL Việt Nam khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, PL trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành PL; ý thức bảo vệ PL; lợi ích của việc chấp hành PL; đồng thời tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, PL thiết thực với đời sống của nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; vận động nhân dân chấp hành nghiêm PL; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng PL, thực thi PL, PBGDPL, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện PL.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Ngày PL Việt Nam có thể lựa chọn thông qua các hình thức: Míttinh; hội thảo; tọa đàm; thi tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền, phổ biến PL lưu động; triển lãm; các hình thức khác theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Tại huyện Cần Đước, Tân Thạnh và nhiều địa phương khác, các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL Việt Nam được Phòng Tư pháp phối hợp chặt chẽ Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện tăng cường tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú. Các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã cũng tổ chức hội nghị phổ biến nội dung của Ngày PL Việt Nam.

Trưởng phòng Phổ biến và giáo dục PL, Sở Tư pháp - Lê Thị Lo cho biết: “Thời gian qua, Ngày PL Việt Nam được các sở, ngành, UBMTTQ, các đoàn thể, địa phương hưởng ứng tích cực với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả: Tổ chức lễ hưởng ứng gắn với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương; đối thoại chính sách PL giữa cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp; hội thảo, tọa đàm, míttinh, diễu hành, tổ chức các cuộc trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân; thông qua các hình thức Tiết PL, sinh hoạt ngoại khóa, thi hái hoa dân chủ; Quán cà phê pháp luật; Cà phê doanh nhân; treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường chính, trước cổng trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, trường học,...”.

Năm 2020, tiếp tục hưởng ứng, thực hiện Ngày PL Việt Nam (09/11), UBND tỉnh đề nghị UBMTTQ Việt Nam, các đoàn thể tỉnh; các sở, ngành tỉnh; UBND cấp huyện quan tâm, thực hiện những nội dung: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày PL Việt Nam, lựa chọn nội dung PL để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp, trong đó tập trung giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành PL: Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ PL; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm PL hoặc lệch chuẩn xã hội nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập PL. Hình thức thực hiện: Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, các sở, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động lựa chọn hình thức tổ chức Ngày PL Việt Nam phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày PL Việt Nam được tập trung tổ chức trong tháng cao điểm, bắt đầu từ ngày 13/10 đến 13/11/2020. Trong thời gian này, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn treo khẩu hiệu truyên truyền hưởng ứng Ngày PL Việt Nam năm 2020 trên các tuyến đường chính, các khu trung tâm.

Một số đơn vị, địa phương đã tổ chức thành công cuộc sinh hoạt Ngày PL Việt Nam năm 2020: UBND huyện Mộc Hóa, Cần Đước, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Lức, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Huệ, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đức Hòa,... để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày PL Việt Nam, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, PL của Nhà nước liên quan mật thiết đến quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn.

Thông tin từ Phòng Phổ biến và giáo dục PL Sở Tư pháp: Qua 8 năm hưởng ứng, triển khai, thực hiện Ngày PL Việt Nam, các cấp, các ngành, UBMTTQ và các đoàn thể, địa phương luôn quan tâm chỉ đạo, bám sát nội dung chương trình, kế hoạch và định hướng của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh trong việc tổ chức, triển khai hưởng ứng Ngày PL Việt Nam, tạo sức lan tỏa sâu, rộng, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng với tinh thần tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Ngày PL Việt Nam đã trở thành một sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước nói chung và tỉnh Long An nói riêng, nhằm tôn vinh Hiến pháp, PL, góp phần đưa PL vào cuộc sống./.

Đ.Lâm - Phòng PBGDPL

Chia sẻ bài viết