Tiếng Việt | English

12/05/2024 - 18:40

Nỗ lực phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể  

Nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT), UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh, Liên minh Hợp tác xã (HTX tỉnh), UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp xây dựng, phát triển HTX; đồng thời, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để khu vực KTTT, HTX vượt qua thách thức, phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

Hoạt động của các hợp tác xã ngày càng đa dạng, đem lại hiệu quả cho sản xuất nông sản hàng hóa, phục vụ cho xuất khẩu

Đến nay, toàn tỉnh có 317 HTX, quỹ tín dụng với tổng vốn điều lệ trên 428 tỉ đồng. Hoạt động của các HTX ngày càng đa dạng, đem lại hiệu quả cho sản xuất nông sản hàng hóa, phục vụ cho xuất khẩu.

Một số HTX thực hiện tốt vai trò liên kết hộ nông dân để triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cùng sản xuất theo một quy trình tạo ra sản phẩm hàng hóa, chất lượng tốt hơn, hướng dẫn nông dân sản xuất theo VietGAP.

Tuy nhiên, lĩnh vực KTTT còn những khó khăn như giá cả thị trường, nguyên, vật liệu đầu vào biến động, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh. Phần lớn các HTX quy mô còn nhỏ, thiếu vốn và cơ sở vật chất dẫn đến khó tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng, hiệu quả kinh doanh thấp.

Nhiều HTX chưa tiếp cận được các chính sách đã được ban hành do chưa đủ nội lực để tham gia đối ứng. Số lượng HTX nông nghiệp thành lập nhiều nhưng số HTX ngưng hoạt động và hoạt động ở mức trung bình, yếu chiếm tỷ lệ còn cao,...

Nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong thời gian tới, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Diễn đàn Kinh tế hợp tác, HTX năm 2024, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới.

Phấn đấu đạt, vượt các mục tiêu cụ thể tại Chương trình số 25-CTr/TU ngày 05/12/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20- NQ/TW, cụ thể: Năm 2024: Thành lập mới 20 HTX và 30 tổ hợp tác; số lượng HTX hoạt động khá, tốt đạt ít nhất 35% trên tổng số HTX toàn tỉnh, giải thể các HTX yếu kém, hoạt động không hiệu quả; phấn đấu trên 50% HTX toàn tỉnh tham gia liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, phát triển các chuỗi giá trị nông sản hàng hóa gắn với liên kết sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Năm 2024, Long An phấn đấu thành lập mới 20 hợp tác xã và 30 tổ hợp tác

Đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh có khoảng 1.400 tổ hợp tác với 4.000 thành viên; có tổng cộng 385 HTX, trong đó có 300 HTX nông nghiệp; có 30% HTX hoạt động được đánh giá tốt theo các văn bản quy định, trong đó có ít nhất 50% tham gia liên kết theo chuỗi giá trị. Có trên 50% HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát triển các chuỗi giá trị nông sản hàng hoá gắn với liên kết sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Không còn HTX hoạt động yếu, kém.

Phấn đấu đến năm 2045 thu hút tối thiểu 20% dân số trên địa bàn tỉnh tham gia các tổ chức KTTT. Bảo đảm trên 90% tổ chức KTTT hoạt động hiệu quả, trong đó có ít nhất 75% tham gia các chuỗi liên kết. Các tổ chức KTTT đều áp dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao hỗ trợ, phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, phát triển HTX; đồng thời, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để khu vực KTTT, HTX vượt qua thách thức, phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và góp phần tích cực phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết