Tiếng Việt | English

21/08/2015 - 10:14

Phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

70 năm qua, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, LLVT tỉnh đã không ngừng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, phối hợp cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.


Cán bộ, chiến sĩ LLVT thực hành diễn tập chiến thuật

Từ khi thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; được sự nuôi dưỡng, đùm bọc của nhân dân, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, LLVT tỉnh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, vừa chiến đấu, vừa xây dựng và không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, lập nên những thành tích to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, làm nghĩa vụ quốc tế, xây dựng, phát triển KT-XH, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

LLVT tỉnh thường xuyên chủ động làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và làm nòng cốt tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng vững chắc, tiềm lực quốc phòng từng bước được tăng cường; sức mạnh tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT được nâng cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh nhà đẩy mạnh phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.


Quán triệt và thực hiện tốt chức năng đội quân công tác trong tình hình mới, LLVT tỉnh thường xuyên làm tốt công tác dân vận, bảo vệ dân, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân; tăng cường xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở. Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; giúp dân giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng tránh và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm tốt các điều kiện để đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH của tỉnh.

Yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi LLVT tỉnh phải tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Để đáp ứng yêu cầu này, phát huy truyền thống anh hùng, LLVT tỉnh tiếp tục xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng nâng cao chất lượng và sức mạnh chiến đấu, giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển KT-XH, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Trong tình hình mới, đòi hỏi LLVT tỉnh phải tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, khẳng định tốt vị trí, vai trò của mình trước Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh. Để xứng đáng với những thành tích và truyền thống 70 năm xây dựng, trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục đoàn kết một lòng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, xây dựng LLVT tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đẩy mạnh xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm; xây dựng và phát huy tốt các tiềm lực trong khu vực phòng thủ; tập trung làm tốt hơn nữa công tác giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng và toàn dân; chăm lo xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ vững mạnh.

Vinh dự, tự hào với truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, trách nhiệm của LLVT tỉnh trong thời kỳ mới cũng hết sức lớn lao, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN./.

Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo

Chia sẻ bài viết