Tiếng Việt | English

Nga muốn tăng quan hệ với ASEAN và hợp tác chuyên sâu với Việt Nam

Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ Nga “nhìn thấy triển vọng tốt trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ cùng có lợi với tất cả các nước thành viên trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)."