Tiếng Việt | English

21/03/2023 - 14:13

Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng và an ninh  

Ngày 21/3, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh - Phạm Tấn Hòa chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2022, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh, huyện, xã kịp thời củng cố, kiện toàn và hoạt động đúng quy chế, bám sát sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Năng lực làm tham mưu của cơ quan Thường trực và thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu ngày càng có chiều sâu, phương pháp hoạt động có nhiều đổi mới, phù hợp với đặc điểm, tình hình và thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, tổ chức; phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các địa phương đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND cùng cấp phê duyệt, triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Quân khu đúng thời gian quy định.

Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tích cực, chủ động, bám sát sự chỉ đạo và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 7; tham mưu Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022 đúng, kịp thời, thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả.

Nhiệm vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện. Các cơ quan, tổ chức và địa phương tích cực, chủ động triển khai, thực hiện bằng nhiều hình thức, phương pháp sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Đối tượng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh thường xuyên được rà soát, có kế hoạch bồi dưỡng chặt chẽ khoa học, chất lượng được nâng lên. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người dân, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh, việc kết hợp giữa phát triển KT-XH với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022

Đóng góp vào những thành tích trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, năm 2022, toàn tỉnh có 12 tập thể và 12 cá nhân được Quân Khu 7 tặng bằng khen. Ngoài ra, có 5 tập thể và 10 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh - Phạm Tấn Hòa yêu cầu, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh, chỉ đạo, quán triệt, triển khai giáo dục quốc phòng và an ninh; chủ động cập nhật và triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành về giáo dục quốc phòng và an ninh cho phù hợp với tình hình thực tế. Các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quốc phòng, an ninh trong đồng bào tôn giáo, công nhân, trường học trên địa bàn biên giới,.../.

Đức

Chia sẻ bài viết