Tiếng Việt | English

02/02/2023 - 14:11

Thị xã Kiến Tường tập trung thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đã và đang tập trung cao độ cho việc triển khai, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hình thành những công dân số.

Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án). Mục tiêu tổng thể của Đề án là ứng dụng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia để phục vụ: Giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển KT-XH; công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp;...

Trung tâm Hành chính công thị xã Kiến Tường thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa liên thông” trên 32 lĩnh vực, với 123 thủ tục hành chính

Bám sát các nội dung Đề án của Chính phủ, UBND thị xã đã thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc và yêu cầu các xã, phường thành lập ban chỉ đạo hoặc tổ công tác thực hiện Đề án; đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, giao Công an thị xã xây dựng kế hoạch triển khai, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện.

Đối với nhóm tiện ích giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong năm 2022, Trung tâm Hành chính công thị xã thực hiện niêm yết đầy đủ bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện do UBND tỉnh công bố; niêm yết 275 TTHC thuộc 54 lĩnh vực (trong đó, có 5 TTHC/3 lĩnh vực thuộc ngành Bảo hiểm xã hội; 13 TTHC/3 lĩnh vực thuộc ngành Công an thị xã để tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm); thường xuyên, kịp thời phối hợp rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, công khai niêm yết TTHC theo quy định tại trụ sở của Trung tâm.

Trung tâm Hành chính công thị xã tổ chức tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa liên thông” trên 32 lĩnh vực, với 123 TTHC (trong đó, liên thông cùng cấp là 139, liên thông khác cấp là 22). TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh đạt 86,18%. Trung tâm cũng bố trí đầy đủ phương tiện làm việc để phục vụ công tác tiếp nhận và trả kết quả trên môi trường mạng và bảo đảm theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; có hệ thống mạng nội bộ để tạo điều kiện cho công chức, viên chức thực hiện tốt công tác chuyên môn của đơn vị.

Bên cạnh đó, để hình thành những công dân số, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân hiểu lợi ích của thẻ CCCD gắn chíp, định danh điện tử, phổ cập danh tính điện tử và được xác thực trên ứng dụng VNeID khi công dân có nhu cầu. Công an thị xã tiếp tục triển khai cấp CCCD gắn chíp kết hợp thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử, tích hợp thông tin (giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, mã số thuế).

Trong năm 2022, đã thu nhận được 4.565 hồ sơ CCCD kèm định danh điện tử cho đối tượng cấp lần đầu; cập nhật định danh điện tử cho người dân đã có thẻ CCCD trên địa bàn 2.750 hồ sơ. Đồng thời, triển khai các giải pháp làm sạch dữ liệu dân cư, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” khi kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư trong quá trình thực hiện TTHC với các cơ quan, ban, ngành.

Đề án có ý nghĩa hết sức quan trọng để phục vụ giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ phát triển KT-XH. Thị xã Kiến Tường đang đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về Đề án, lựa chọn thực hiện các TTHC trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; hoàn thiện hồ sơ đăng ký thông tin phục vụ kết nối Cổng dịch vụ công tỉnh với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư.

Đặc biệt là tuyên truyền 25 dịch vụ công thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư với Cổng dịch vụ công Quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh, thị xã và giải quyết TTHC; tuyên truyền cho người dân đăng ký, sử dụng định danh điện tử khi thực hiện dịch vụ công và các dịch vụ trên ứng dụng VNeID. Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh triển khai thí điểm công dân sử dụng CCCD gắn chíp đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã,...

Thực hiện hiệu quả Đề án sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, công dân số, kinh tế số, giúp công tác quản lý thống nhất, tập trung, minh bạch, thuận lợi, tiết kiệm. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, rất cần sự đồng tình, ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân để hoàn thành mục tiêu, yêu cầu Đề án đề ra; bảo đảm cho người dân có tài khoản định danh điện tử, thực hiện các giao dịch hành chính công thuận tiện, nhanh chóng; phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nền hành chính số văn minh, hiện đại./.

Tuấn Hùng

Chia sẻ bài viết