Tiếng Việt | English

13/10/2015 - 17:06

TP.Tân An

122 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng QP-AN

Ngày 13-10-2015, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh TP.Tân An, tỉnh Long An tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2015.

Có 122 đồng chí đến từ các đơn vị xã, phường trên địa bàn thành phố tham gia. Nội dung tập huấn gồm 7 chuyên đề, sẽ diễn ra trong 4 ngày từ ngày 13/10 – 16/10/2015.

Lớp bồi dưỡng nhằm quán triệt những quan điểm cơ bản của Đảng về đường lối quốc phòng và an ninh, kinh tế đối ngoại; nhà nước quản lý đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và những kiến thức quân sự - quốc phòng cần thiết làm cơ sở vận dụng triển khai, tổ chức thực hiện ở địa phương./.

CTV Quang Huy

Chia sẻ bài viết