Tiếng Việt | English

14/10/2020 - 16:21

Bộ Nội vụ họp trực tuyến triển khai văn bản pháp luật

Ngày 14/10, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật (Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương) trên toàn quốc do Thứ trưởng - Trần Anh Tuấn chủ trì. Điểm cầu Long An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức cùng đại diện các sở, ban, ngành tham dự.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Trần Anh Tuấn chủ trì hội nghị

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nhấn mạnh: Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới trong hoạt động của bộ máy Nhà nước, việc sửa đổi, bổ sung 4 luật cần được triển khai hiệu quả, thiết thực trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Cụ thể, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 đã cụ thể hóa chủ trương, định hướng của Đảng về tổ chức Chính phủ và chính quyền địa phương, khắc phục bất hợp lý trong thực tế phát sinh khi thực hiện 2 luật này trước đây.

Luật Tổ chức Chính phủ quy định rõ hơn về nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong quản lý về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, viên chức và công tác thi đua khen thưởng. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ (điều 28); sửa đổi bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với tư cách là thành viên Chính phủ (điều 34).

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) có quy định rõ về phân cấp, phân quyền. Mô hình tổ chức chính quyền địa phương hợp lý và linh hoạt hơn tại vùng nông thôn, đô thị, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và hải đảo. Luật cũng quy định rõ khi phân quyền, phân cấp phải gắn với trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Luật quy định cụ thể để tránh phân cấp, phân quyền tràn lan, làm giảm hiệu lực quản lý trong thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Về nội dung cơ bản và điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, theo đó, 2 luật này là căn cứ pháp lý nhằm tăng cường công tác quản lý, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính. Đặc biệt, luật có điểm mới trong việc ưu đãi, thu hút những người có tài năng vào phục vụ trong cơ quan hành chính và các đơn vị phục vụ quản lý nhà nước, phục vụ xã hội (sự nghiệp công lập).

Tại hội nghị, đại diện các ngành, tỉnh, thành trong cả nước cũng có ý kiến đóng góp khi triển khai thi hành các luật.

Đồng thời, để triển khai thi hành các luật, trong năm 2020, Chính phủ ban hành 5 Nghị định: Nghị định tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức; Nghị định tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức; Nghị định Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định về Quản lý người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp./.

Đỗ Lâm

Chia sẻ bài viết