Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Đổi mới về tổ chức và hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư

Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư không phải là cấp hành chính trong hệ thống Mặt trận tổ quốc Việt nam, tuy nhiên, trong những năm qua, tổ chức và hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở ấp, khu phố đã có bước phát triển. Thông qua việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì và các phong trào thi đua yêu nước đã thu hút, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, góp phần hoàn thành thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Để tiếp tục củng cố, kiện toàn BCTMT ở ấp, khu phố, ngày 22-2-2011, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh có Hướng dẫn số 03/HD-MTTQ hướng dẫn tiêu chuẩn xếp loại BCTMT ở ấp, khu phố và Kế hoạch số 25/KH-MTTQ-BTT ngày 20-5-2013 về củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của BCTMT ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh long An, trong đó, quy định số lượng thành viên trong BCTMT từ 9 - 15 người và cơ cấu thành phần trong BCTMT phải bảo đảm theo quy định.

Tính đến tháng 12 năm 2012, toàn tỉnh có 708/1.023 trưởng BCTMT chuyên trách, 315/1.023 trưởng BCTMT kiêm nhiệm; trong đó, có 960/1.023 ban mạnh, 63/1.023 ban khá. Sau khi củng cố, kiện toàn, cuối năm 2014 có 969 trưởng BCTMT chuyên trách (tăng 261 trưởng ban), 66 trưởng BCTMT kiêm nhiệm. Từ đây, chất lượng hoạt động của BCTMT được nâng lên rõ rệt, qua bình xét cuối năm có 1.004/1.035 ban mạnh (tăng 44 ban), 31/1.035 ban khá. Đến nay, toàn tỉnh có 1.036 BCTMT, trong đó có 974 trưởng ban chuyên trách và 62 trưởng ban kiêm nhiệm. Từ thực tiễn trên cho thấy việc củng cố, kiện toàn trưởng BCTMT chuyên trách là đúng hướng, phù hợp với tình hình công tác Mặt trận ở địa bàn dân cư.

Song song đó, hoạt động của BCTMT ở khu dân cư có nhiều khởi sắc, BCTMT phối hợp với trưởng ấp, khu phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo điều 27 điều lệ MTTQVN; thường xuyên nghiên cứu, áp dụng việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận. BCTMT ấp, khu phố chủ trì tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ cấp trên phát động như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, “Ngày vì người nghèo”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các cuộc vận động khác ở địa bàn dân cư.

Định kỳ hàng tháng, BCTMT ấp, khu phố tiến hành họp lệ và Ban Thường trực UBMTTQVN xã, phường, thị trấn sắp xếp thời gian tham dự để nắm tình hình, nghe phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kết quả thực hiện các mặt công tác trong tháng qua, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng tới nhằm giúp BCTMT ấp, khu phố hoạt động nề nếp, hiệu quả. Đặc biệt, mỗi khu dân cư được cấp kinh phí 5 triệu đồng năm. long An có 21 xã có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn và tùy theo ngân sách địa phương, mỗi BCTMT ở 21 xã trên được hỗ trợ từ 1,5 - 2 triệu đồng/năm.

Phát huy những kết quả đã đạt, từ nay đến cuối năm 2015, BCTMT ở khu dân cư sẽ ra sức hoàn thành tốt các nhiệm vụ, tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND xã, phường, thị trấn, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của UBMTTQVN xã, phường, thị trấn, góp phần vào sự thành công Đại hội Đảng các cấp./.

Trần Anh Hào

Chia sẻ bài viết